bopomofo3

注音符號

二式

威翟

耶魯

漢語

通用

ㄅㄚ

ba

pa

ba

ba

ba

ㄅㄛ

bo

po

bwo

bo

bo

ㄅㄞ

bai

pai

bai

bai

bai

ㄅㄟ

bei

pei

bei

bei

bei

ㄅㄠ

bau

pao

bau

bao

bao

ㄅㄢ

ban

pan

ban

ban

ban

ㄅㄣ

ben

pen

ben

ben

ben

ㄅㄤ

bang

pang

bang

bang

bang

ㄅㄥ

beng

peng

beng

beng

beng

ㄅㄧ

bi

pi

bi

bi

bi

ㄅㄧㄝ

bie

pieh

bye

bie

bie

ㄅㄧㄠ

biau

piao

byau

biao

biao

ㄅㄧㄢ

bian

pien

byan

bian

bian

ㄅㄧㄣ

bin

pin

bin

bin

bin

ㄅㄧㄥ

bing

ping

bing

bing

bing

ㄅㄨ

bu

pu

bu

bu

bu

[ t o p ]

ㄆㄚ

pa

p'a

pa

pa

pa

ㄆㄛ

po

p'o

pwo

po

po

ㄆㄞ

pai

p'ai

pai

pai

pai

ㄆㄟ

pei

p'ei

pei

pei

pei

ㄆㄠ

pau

p'ao

pau

pao

pao

ㄆㄡ

pou

p'ou

pou

pou

pou

ㄆㄢ

pan

p'an

pan

pan

pan

ㄆㄣ

pen

p'en

pen

pen

pen

ㄆㄤ

pang

p'ang

pang

pang

pang

ㄆㄥ

peng

p'eng

peng

peng

peng

ㄆㄧ

pi

p'i

pi

pi

pi

ㄆㄧㄝ

pie

p'ieh

pye

pie

pie

ㄆㄧㄠ

piau

p'iao

pyau

piao

piao

ㄆㄧㄢ

pian

p'ien

pyan

pian

pian

ㄆㄧㄣ

pin

p'in

pin

pin

pin

ㄆㄧㄥ

ping

p'ing

ping

ping

ping

ㄆㄨ

pu

p'u

pu

pu

pu

[ t o p ]

ㄇㄚ

ma

ma

ma

ma

ma

ㄇㄛ

mo

mo

mwo

mo

mo

ㄇㄜ

me

me

me

me

me

ㄇㄞ

mai

mai

mai

mai

mai

ㄇㄟ

mei

mei

mei

mei

mei

ㄇㄠ

mau

mao

mau

mao

mao

ㄇㄡ

mou

mou

mou

mou

mou

ㄇㄢ

man

man

man

man

man

ㄇㄣ

men

men

men

men

men

ㄇㄤ

mang

mang

mang

mang

mang

ㄇㄥ

meng

meng

meng

meng

meng

ㄇㄧ

mi

mi

mi

mi

mi

ㄇㄧㄝ

mie

mieh

mye

mie

mie

ㄇㄧㄠ

miau

miao

myau

miao

miao

ㄇㄧㄡ

miou

miu

myou

miu

miu

ㄇㄧㄢ

mian

mien

myan

mian

mian

ㄇㄧㄣ

min

min

min

min

min

ㄇㄧㄥ

ming

ming

ming

ming

ming

ㄇㄨ

mu

mu

mu

mu

mu

[ t o p ]

ㄈㄚ

fa

fa

fa

fa

fa

ㄈㄛ

fo

fo

fwo

fo

fo

ㄈㄟ

fei

fei

fei

fei

fei

ㄈㄡ

fou

fou

fou

fou

fou

ㄈㄢ

fan

fan

fan

fan

fan

ㄈㄣ

fen

fen

fen

fen

fen

ㄈㄤ

fang

fang

fang

fang

fang

ㄈㄥ

feng

feng

feng

feng

fong

ㄈㄨ

fu

fu

fu

fu

fu

[ t o p ]

ㄉㄚ

da

ta

da

da

da

ㄉㄜ

de

te

de

de

de

ㄉㄞ

dai

tai

dai

dai

dai

ㄉㄟ

dei

tei

dei

dei

dei

ㄉㄠ

dau

tao

dau

dao

dao

ㄉㄡ

dou

tou

dou

dou

dou

ㄉㄢ

dan

tan

dan

dan

dan

ㄉㄤ

dang

tang

dang

dang

dang

ㄉㄥ

deng

teng

deng

deng

deng

ㄉㄧ

di

ti

di

di

di

ㄉㄧㄝ

die

tieh

dye

die

die

ㄉㄧㄠ

diau

tiao

dyau

diao

diao

ㄉㄧㄡ

diou

tiu

dyou

diu

diu

ㄉㄧㄢ

dian

tien

dyan

dian

dian

ㄉㄧㄥ

ding

ting

ding

ding

ding

ㄉㄨ

du

tu

du

du

du

ㄉㄨㄛ

duo

to

dwo

duo

duo

ㄉㄨㄟ

duei

tui

dwei

dui

dui

ㄉㄨㄢ

duan

tuan

dwan

duan

duan

ㄉㄨㄣ

duen

tun

dwun

dun

dun

ㄉㄨㄥ

dung

tung

dung

dong

dong

[ t o p ]

ㄊㄚ

ta

t'a

ta

ta

ta

ㄊㄜ

te

t'e

te

te

te

ㄊㄞ

tai

t'ai

tai

tai

tai

ㄊㄠ

tau

t'ao

tau

tao

tao

ㄊㄡ

tou

t'ou

tou

tou

tou

ㄊㄢ

tan

t'an

tan

tan

tan

ㄊㄤ

tang

t'ang

tang

tang

tang

ㄊㄥ

teng

t'eng

teng

teng

teng

ㄊㄧ

ti

t'i

ti

ti

ti

ㄊㄧㄝ

tie

t'ieh

tye

tie

tie

ㄊㄧㄠ

tiau

t'iao

tyau

tiao

tiao

ㄊㄧㄢ

tian

t'ien

tyan

tian

tian

ㄊㄧㄥ

ting

t'ing

ting

ting

ting

ㄊㄨ

tu

t'u

tu

tu

tu

ㄊㄨㄛ

tuo

t'o

two

tuo

tuo

ㄊㄨㄟ

tuei

t'ui

twei

tui

tui

ㄊㄨㄢ

tuan

t'uan

twan

tuan

tuan

ㄊㄨㄣ

tuen

t'un

twun

tun

tun

ㄊㄨㄥ

tung

t'ung

tung

tong

tong

[ t o p ]

ㄋㄚ

na

na

na

na

na

ㄋㄜ

ne

ne

ne

ne

ne

ㄋㄞ

nai

nai

nai

nai

nai

ㄋㄟ

nei

nei

nei

nei

nei

ㄋㄠ

nau

nao

nau

nao

nao

ㄋㄡ

nou

nou

nou

nou

nou

ㄋㄢ

nan

nan

nan

nan

nan

ㄋㄣ

nen

nen

nen

nen

nen

ㄋㄤ

nang

nang

nang

nang

nang

ㄋㄥ

neng

neng

neng

neng

neng

ㄋㄧ

ni

ni

ni

ni

ni

ㄋㄧㄝ

nie

nieh

nye

nie

nie

ㄋㄧㄠ

niau

niao

nyau

niao

niao

ㄋㄧㄡ

niou

niu

nyou

niu

niu

ㄋㄧㄢ

nian

nien

nyan

nian

nian

ㄋㄧㄣ

nin

nin

nin

nin

nin

ㄋㄧㄤ

niang

niang

nyang

niang

niang

ㄋㄧㄥ

ning

ning

ning

ning

ning

ㄋㄨ

nu

nu

nu

nu

nu

ㄋㄨㄛ

nuo

no

nwo

nuo

nuo

ㄋㄨㄢ

nuan

nuan

nwan

nuan

nuan

ㄋㄨㄥ

nung

nung

nung

nong

nong

ㄋㄩ

niu

nu

nyu

nu

nyu

ㄋㄩㄝ

niue

nueh

nywe

nue

nyue

[ t o p ]

ㄌㄚ

la

la

la

la

la

ㄌㄜ

le

le

le

le

le

ㄌㄞ

lai

lai

lai

lai

lai

ㄌㄟ

lei

lei

lei

lei

lei

ㄌㄠ

lau

lao

lau

lao

lao

ㄌㄡ

lou

lou

lou

lou

lou

ㄌㄢ

lan

lan

lan

lan

lan

ㄌㄤ

lang

lang

lang

lang

lang

ㄌㄥ

leng

leng

leng

leng

leng

ㄌㄧ

li

li

li

li

li

ㄌㄧㄚ

lia

lia

lya

lia

lia

ㄌㄧㄝ

lie

lieh

lye

lie

lie

ㄌㄧㄠ

liau

liao

lyau

liao

liao

ㄌㄧㄡ

liou

liu

lyou

liu

liu

ㄌㄧㄢ

lian

lien

lyan

lian

lian

ㄌㄧㄣ

lin

lin

lin

lin

lin

ㄌㄧㄤ

liang

liang

lyang

liang

liang

ㄌㄧㄥ

ling

ling

ling

ling

ling

ㄌㄨ

lu

lu

lu

lu

lu

ㄌㄨㄛ

luo

lo

lwo

luo

luo

ㄌㄨㄢ

luan

luan

lwan

luan

luan

ㄌㄨㄣ

luen

lun

lwun

lun

lun

ㄌㄨㄥ

lung

lung

lung

long

long

ㄌㄩ

liu

lu_

lyu

lu

lyu

ㄌㄩㄝ

liue

lueh

lywe

lue

lyue

ㄌㄩㄢ

liuan

luen

lywan

luan

[ t o p ]

ㄍㄚ

ga

ka

ga

ga

ga

ㄍㄜ

ge

ke

ge

ge

ge

ㄍㄞ

gai

kai

gai

gai

gai

ㄍㄟ

gei

kei

gei

gei

gei

ㄍㄠ

gau

kao

gau

gao

gao

ㄍㄡ

gou

kou

gou

gou

gou

ㄍㄢ

gan

kan

gan

gan

gan

ㄍㄣ

gen

ken

gen

gen

gen

ㄍㄤ

gang

kang

gang

gang

gang

ㄍㄥ

geng

keng

geng

geng

geng

ㄍㄨ

gu

ku

gu

gu

gu

ㄍㄨㄚ

gua

kua

gwa

gua

gua

ㄍㄨㄛ

guo

kuo

gwo

guo

guo

ㄍㄨㄞ

guai

kuai

gwai

guai

guai

ㄍㄨㄟ

guei

kui

gwei

gui

gui

ㄍㄨㄢ

guan

kuan

gwan

guan

guan

ㄍㄨㄣ

guen

kun

gwun

gun

gun

ㄍㄨㄤ

guang

kuang

gwang

guang

guang

ㄍㄨㄥ

gung

kung

gung

gong

gong

[ t o p ]

ㄎㄚ

ka

k'a

ka

ka

ka

ㄎㄜ

ke

k'e

ke

ke

ke

ㄎㄞ

kai

k'ai

kai

kai

kai

ㄎㄠ

kau

k'ao

kau

kao

kao

ㄎㄡ

kou

k'ou

kou

kou

kou

ㄎㄢ

kan

k'an

kan

kan

kan

ㄎㄣ

ken

k'e^n

ken

ken

ken

ㄎㄤ

kang

k'ang

kang

kang

kang

ㄎㄥ

keng

k'eng

keng

keng

keng

ㄎㄨ

ku

k'u

ku

ku

ku

ㄎㄨㄚ

kua

k'ua

kwa

kua

kua

ㄎㄨㄛ

kuo

k'uo

kwo

kuo

kuo

ㄎㄨㄞ

kuai

k'uai

kwai

kuai

kuai

ㄎㄨㄟ

kuei

k'ui

kwei

kui

kui

ㄎㄨㄢ

kuan

k'uan

kwan

kuan

kuan

ㄎㄨㄣ

kuen

k'un

kwun

kun

kun

ㄎㄨㄤ

kuang

k'uang

kwang

kuang

kuang

ㄎㄨㄥ

kung

k'ung

kung

kong

kong

[ t o p ]

ㄏㄚ

ha

ha

ha

ha

ha

ㄏㄜ

he

he, ho

he

he

he

ㄏㄞ

hai

hai

hai

hai

hai

ㄏㄟ

hei

hei

hei

hei

hei

ㄏㄠ

hau

hao

hau

hao

hao

ㄏㄡ

hou

hou

hou

hou

hou

ㄏㄢ

han

han

han

han

han

ㄏㄣ

hen

hen

hen

hen

hen

ㄏㄤ

hang

hang

hang

hang

hang

ㄏㄥ

heng

heng

heng

heng

heng

ㄏㄨ

hu

hu

hu

hu

hu

ㄏㄨㄚ

hua

hua

hwa

hua

hua

ㄏㄨㄛ

huo

huo

hwo

huo

huo

ㄏㄨㄞ

huai

huai

hwai

huai

huai

ㄏㄨㄟ

huei

hui

hwei

hui

hui

ㄏㄨㄢ

huan

huan

hwan

huan

huan

ㄏㄨㄣ

huen

hun

hwun

hun

hun

ㄏㄨㄤ

huang

huang

hwang

huang

huang

ㄏㄨㄥ

hung

hung

hung

hong

hong

ㄐㄧ

ji

chi

ji

ji

ji

ㄐㄧㄚ

jia

chia

jya

jia

jia

ㄐㄧㄝ

jie

chieh

jye

jie

jie

ㄐㄧㄠ

jiau

chiao

jyau

jiao

jiao

ㄐㄧㄡ

jiou

chiu

jyou

jiu

jiu

ㄐㄧㄢ

jian

chien

jyan

jian

jian

ㄐㄧㄣ

jin

chin

jin

jin

jin

ㄐㄧㄤ

jiang

chiang

jyang

jiang

jiang

ㄐㄧㄥ

jing

ching

jing

jing

jing

ㄐㄩ

jiu

chu

jyu

ju

jyu

ㄐㄩㄝ

jiue

chueh

jywe

jue

jyue

ㄐㄩㄢ

jiuan

chuan

jywan

juan

jyan

ㄐㄩㄣ

jiun

chun

jyun

jun

jyun

ㄐㄩㄥ

jiung

chiung

jyung

jiong

jyong

[ t o p ]

注音符號

二式

威翟

耶魯

漢語

通用

ㄑㄧ

chi

ch'i

chi

qi

ci

ㄑㄧㄚ

chia

ch'ia

chya

qia

cia

ㄑㄧㄝ

chie

ch'ieh

chye

qie

cie

ㄑㄧㄠ

chiau

ch'iao

chyau

qiao

ciao

ㄑㄧㄡ

chiou

ch'iu

chyou

qiu

ciu

ㄑㄧㄢ

chian

ch'ien

chyan

qian

cian

ㄑㄧㄣ

chin

ch'in

chin

qin

cin

ㄑㄧㄤ

chiang

ch'iang

chiang

qiang

ciang

ㄑㄧㄥ

ching

ch'ing

ching

qing

cing

ㄑㄩ

chiu

ch'u

chyu

qu

cyu

ㄑㄩㄝ

chiue

ch'ueh

chywe

que

cyue

ㄑㄩㄢ

chiuan

ch'uan

chywan

quan

cyuan

ㄑㄩㄣ

chiun

ch'un

chyun

qun

cyun

ㄑㄩㄥ

chiung

ch'iung

chyung

qiong

cyong

[ t o p ]

ㄒㄧ

shi

hsi

syi

xi

si

ㄒㄧㄚ

shia

hsia

sya

xia

sia

ㄒㄧㄝ

shie

hsieh

sye

xie

sie

ㄒㄧㄠ

shiau

hsiao

syao

xiao

siao

ㄒㄧㄡ

shiou

hsiu

syou

xiu

sie

ㄒㄧㄢ

shian

hsien

syan

xian

sian

ㄒㄧㄣ

shin

hsin

syin

xin

sin

ㄒㄧㄤ

shiang

hsiang

syang

xiang

siang

ㄒㄧㄥ

shing

hsing

sying

xing

sing

ㄒㄩ

shiu

hsu

syu

xu

syu

ㄒㄩㄝ

shiue

hsueh

sywe

xue

syue

ㄒㄩㄢ

shiuan

hsuan

sywan

xuan

syuan

ㄒㄩㄣ

shiun

hsun

syun

xun

syun

ㄒㄩㄥ

shiung

hsiung

syung

xiong

syong

[ t o p ]

jr

chih

jr

zhi

jhih

ㄓㄚ

ja

cha

ja

zha

jha

ㄓㄜ

je

che^

je

zhe

jhe

ㄓㄞ

jai

chai

jai

zhai

jhai

ㄓㄟ

jei

chei

jei

zhei

jhei

ㄓㄠ

jau

chao

jau

zhao

jhao

ㄓㄡ

jou

chou

jou

zhou

jhou

ㄓㄢ

jan

chan

jan

zhan

jhan

ㄓㄣ

jen

chen

jen

zhen

jhen

ㄓㄤ

jang

chang

jang

zhang

jhang

ㄓㄥ

jeng

cheng

jeng

zheng

jheng

ㄓㄨ

ju

chu

ju

zhu

jhu

ㄓㄨㄚ

jua

chua

jwa

zhua

jhua

ㄓㄨㄛ

juo

cho

jwo

zhuo

jhuo

ㄓㄨㄞ

juai

chuai

jwai

zhuai

jhuai

ㄓㄨㄟ

juei

chui

jwei

zhui

jhui

ㄓㄨㄢ

juan

chuan

jwan

zhuan

jhuan

ㄓㄨㄣ

juen

chun

jwun

zhun

jhun

ㄓㄨㄤ

juang

chuang

jwang

zhuang

jhuang

ㄓㄨㄥ

jung

chung

jung

zhong

jhong

[ t o p ]

chr

ch'ih

chr

chi

chih

ㄔㄚ

cha

ch'a

cha

cha

cha

ㄔㄜ

che

ch'e

che

che

che

ㄔㄞ

chai

ch'ai

chai

chai

chai

ㄔㄠ

chau

ch'ao

chau

chao

chao

ㄔㄡ

chou

ch'ou

chou

chou

chou

ㄔㄢ

chan

ch'an

chan

chan

chan

ㄔㄣ

chen

ch'en

chen

chen

chen

ㄔㄤ

chang

ch'ang

chang

chang

chang

ㄔㄥ

cheng

ch'eng

cheng

cheng

cheng

ㄔㄨ

chu

ch'u

chu

chu

chu

ㄔㄨㄛ

chuo

ch'o

chwo

chuo

chuo

ㄔㄨㄞ

chuai

ch'uai

chwai

chuai

chuai

ㄔㄨㄟ

chuei

ch'ui

chwei

chui

chui

ㄔㄨㄢ

chuan

ch'uan

chwan

chuan

chuan

ㄔㄨㄣ

chuen

ch'un

chwun

chun

chun

ㄔㄨㄤ

chuang

ch'uang

chwang

chuang

chuang

ㄔㄨㄥ

chung

ch'ung

chung

chong

chong

[ t o p ]

shr

shih

shr

shi

shih

ㄕㄚ

sha

sha

sha

sha

sha

ㄕㄜ

she

she

she

she

she

ㄕㄞ

shai

shai

shai

shai

shai

ㄕㄟ

shei

shei

shei

shei

shei

ㄕㄠ

shau

shao

shau

shao

shao

ㄕㄡ

shou

shou

shou

shou

shou

ㄕㄢ

shan

shan

shan

shan

shan

ㄕㄣ

shen

shen

shen

shen

shen

ㄕㄤ

shang

shang

shang

shang

shang

ㄕㄥ

sheng

sheng

sheng

sheng

sheng

ㄕㄨ

shu

shu

shu

shu

shu

ㄕㄨㄚ

shua

shua

shwa

shua

shua

ㄕㄨㄛ

shuo

shuo

shwo

shuo

shuo

ㄕㄨㄞ

shuai

shuai

shwai

shuai

shuai

ㄕㄨㄟ

shuei

shui

shwei

shui

shui

ㄕㄨㄢ

shuan

shuan

shwan

shuan

shuan

ㄕㄨㄣ

shuen

shun

shwun

shun

shun

ㄕㄨㄤ

shuang

shuang

shwang

shuang

shuang

[ t o p ]

r

jih

r

ri

rih

ㄖㄜ

re

je

re

re

re

ㄖㄠ

rau

jao

rau

rao

rao

ㄖㄡ

rou

jou

rou

rou

rou

ㄖㄢ

ran

jan

ran

ran

ran

ㄖㄣ

ren

jen

ren

ren

ren

ㄖㄤ

rang

jang

rang

rang

rang

ㄖㄥ

reng

je^ng

reng

reng

reng

ㄖㄨ

ru

ju

ru

ru

ru

ㄖㄨㄛ

ruo

jo

rwo

ruo

ruo

ㄖㄨㄟ

ruei

jui

rwei

rui

rui

ㄖㄨㄢ

ruan

juan

rwan

ruan

ruan

ㄖㄨㄣ

ruen

jun

rwun

run

run

ㄖㄨㄥ

rung

jung

rung

rong

rong

[ t o p ]

tz

tzu

dz

zi

zih

ㄗㄚ

tza

tsa

dza

za

za

ㄗㄜ

tze

tse

dze

ze

ze

ㄗㄞ

tzai

tsai

dzai

zai

zai

ㄗㄟ

tzei

tsei

dzei

zei

zei

ㄗㄠ

tzau

tsao

dzau

zao

zao

ㄗㄡ

tzou

tsou

dzou

zou

zou

ㄗㄢ

tzan

tsan

dzan

zan

zan

ㄗㄣ

tzen

tsen

dzen

zen

zen

ㄗㄤ

tzang

tsang

dzang

zang

zang

ㄗㄥ

tzeng

tseng

dzeng

zeng

zeng

ㄗㄨ

tzu

tsu

dzu

zu

zu

ㄗㄨㄛ

tzuo

tso

dzwo

zuo

zuo

ㄗㄨㄟ

tzuei

tsui

dzwei

zui

zui

ㄗㄨㄢ

tzuan

tsuan

dzwan

zuan

zuan

ㄗㄨㄣ

tzuen

tsun

dzwun

zun

zun

ㄗㄨㄥ

tzung

tsung

dzung

zong

zong

[ t o p ]

tsz

tz'u

tsz

ci

cih

ㄘㄚ

tsa

ts'a

tsa

ca

ca

ㄘㄜ

tse

ts'e

tse

ce

ce

ㄘㄞ

tsai

ts'ai

tsai

cai

cai

ㄘㄠ

tsau

ts'ao

tsau

cao

cao

ㄘㄡ

tsou

ts'ou

tsou

cou

cou

ㄘㄢ

tsan

ts'an

tsan

can

can

ㄘㄣ

tsen

ts'en

tsen

cen

cen

ㄘㄤ

tsang

ts'ang

tsang

cang

cang

ㄘㄥ

tseng

ts'eng

tseng

ceng

ceng

ㄘㄨ

tsu

ts'u

tsu

cu

cu

ㄘㄨㄛ

tsuo

ts'o

tswo

cuo

cuo

ㄘㄨㄟ

tsuei

ts'ui

tswei

cui

cui

ㄘㄨㄢ

tsuan

ts'uan

tswan

cuan

cuan

ㄘㄨㄣ

tsun

ts'un

tswun

cun

cun

ㄘㄨㄥ

tsung

ts'ung

tsung

cong

cong

[ t o p ]

sz

ssu

sz

si

sih

ㄙㄚ

sa

sa

sa

sa

sa

ㄙㄜ

se

se

se

se

se

ㄙㄞ

sai

sai

sai

sai

sai

ㄙㄠ

sau

sao

sau

sao

sao

ㄙㄡ

sou

sou

sou

sou

sou

ㄙㄢ

san

san

san

san

san

ㄙㄣ

sen

sen

sen

sen

sen

ㄙㄤ

sang

sang

sang

sang

sang

ㄙㄥ

seng

seng

seng

seng

seng

ㄙㄨ

su

su

su

su

su

ㄙㄨㄛ

suo

so

swo

suo

suo

ㄙㄨㄟ

suei

sui

swei

sui

sui

ㄙㄨㄢ

suan

suan

swan

suan

suan

ㄙㄨㄣ

suen

sun

swun

sun

sun

ㄙㄨㄥ

sung

sung

sung

song

song

[ t o p ]

a

a

a

a

a

o

o

o

o

o

e

ê

e

e

e

ê

eh

eh

ê

ê

ai

ai

ai

ai

ai

ei

ei

ei

ei

ei

au

ao

au

ao

ao

ou

ou

ou

ou

ou

an

an

an

an

an

en

ên

en

en

en

ang

ang

ang

ang

ang

eng

êng

eng

eng

eng

er

êrh

er

er

er

[ t o p ]

yi

i

yi

yi

yi

ㄧㄚ

ya

ya

ya

ya

ya

ㄧㄛ

yo

yo

yo

yo

yo

ㄧㄝ

ye

yeh

ye

ye

ye

ㄧㄞ

yai

yai

yai

yai

yai

ㄧㄠ

yau

yao

yau

yao

yao

ㄧㄡ

you

you

you

you

you

ㄧㄢ

yan

yen

yan

yan

yan

ㄧㄣ

yin

yin

yin

yin

yin

ㄧㄤ

yang

yang

yang

yang

yang

ㄧㄥ

ying

ying

ying

ying

ying

[ t o p ]

wu

wu

wu

wu

wu

ㄨㄚ

wa

wa

wa

wa

wa

ㄨㄛ

wo

wo

wo

wo

wo

ㄨㄞ

wai

wai

wai

wai

wai

ㄨㄟ

wei

wei

wei

wei

wei

ㄨㄢ

wan

wan

wan

wan

wan

ㄨㄣ

wen

wen

wen

wen

wun

ㄨㄤ

wang

wang

wang

wang

wang

ㄨㄥ

weng

weng

weng

weng

wong

[ t o p ]

yu

yu

yu

yu

yu

ㄩㄝ

yue

yueh

ywe

yue

yue

ㄩㄢ

yuan

yuen

ywan

yuan

yuan

ㄩㄣ

yun

yun

yun

yun

yun

ㄩㄥ

yung

yung

yung

yong

yong

[ t o p ]

Comments